Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr.188/1999, r2, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,Primaria Comunei Stanita ,cu sediul în Comuna Stanita,judetul Neamt, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de :
Referent, clasa III   ,gradul profesional  debutant, in cadrul Compartimentului Secretariat-Agent Agricol -1 post ;

Inspector, clasa I ,gradul profesional  debutant ,in cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Fond Funciar-1 post;

Concursul va avea loc in data de 22.03.2016, ora 10,00 – proba scrisa si – proba interviu in data de 24.03.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Stanita ,judetul Neamt;

-Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; (text original în vigoare până la 1 februarie 2014)
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice
 2. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
 • Pentru postul de inspector,cls. I, gradul debutant , din cadrul Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru și Fond Funciar

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre/stiintelor juridice sau  administrative;

-cunoştinţe de operare / procesare pe calculator în Windows , Word şi Excel-nivel mediu;

 • Pentru postul de Referent,cls.III,gradul debutant  din cadru Compartimentului Secretariat –Agent Agricol.;

– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat in domeniul agricol/tehnic administrativ;

– cunoştinţe de operare / procesare pe calculator în Word şi Excel-nivel mediu

CONTINUTUL DOSARULUI

Actele prevăzute la art.49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată.

Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 1972 / 17.01.2013.

Potrivit art. 49 (1)din HG nr.611/2008”

(1)În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. copia actului de identitate;

 

 1. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 2. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 3. e) cazierul judiciar;
 4. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 5. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţi Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 • Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţi sau instituţiei publice organizatoare a concursului.”

 

Dosarul de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs -Compartimentului resurse umane.

Selectia dosarelor de înscriere şi afişarea rezultatelor selecţiei, cu menţiunea “admis” sau “respins” se va face în maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , la sediul Primăriei comunei Stanita.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor ,proba scrisă sau interviu candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie ,în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului .

În situaţia contestaţiilor formulate comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participarea la concurs,va analiza lucrarea scrisă şi consemnarea răspunsurilor la interviu în termen de maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor .

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează :

a)Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b)Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;

Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi inteviu .

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi la concurs candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la fiecare probă a concursului .

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului ,în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei “ admis” sau “respins” , prin afişarea la sediul Primăriei comunei Stanita.

 • Concursul se va desfăşura în zilele de 22 – 24 martie 2016, la sediul Primariei  Comunei Stanita, Judeţul Neamţ ;
 • Proba scrisă va avea loc în ziua de 22.03.2016 ora 10.00 – acelaşi sediu;
 • Interviul va avea loc în ziua de 03.2016 ora. 10.00;
 • Dosarele candidaţilor pentru participarea la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei prefectului (art.49 din H.G. 611/2008).
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. 1, 2, 3, 4, şi 5, din H.G. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site – ul : www.comunastanita.ro, sau la tel./fax. 0233.767501 –int.504/506,sediul Primariei Comunei Stanita- judetul Neamt- Compartiment resurse umane-secretariat.

Contact

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ